Ga naar Algemene voorwaarden factuur

Privacybeleid & Algemene Voorwaarden

In dit document verhelderen we welke persoonlijke data we verzamelen, de verwerking ervan, en met welk doel.

Gegevensverwerking 
Via onze website kunnen we zowel actief als passief gegevens van u ontvangen. Actief verzamelde gegevens zijn informatie die u vrijwillig invult of aan ons verstuurt. Passief verzamelde gegevens worden automatisch door de website bewaard, zoals cookies. Overbodige gegevens worden verwijderd. U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ter voorkoming van misbruik kunnen we u vragen zich te identificeren.

E-mail & dieuwsbrief 
Na inschrijving informeren we u met een nieuwsbrief over relevante zaken. Afmelden kan door een mail te sturen naar info@nsmbo.com . Uw e-mailadres wordt nooit aan derden verstrekt. Gegevens uit contactformulieren worden bewaard zolang dat nodig is voor de afhandeling.

Derden
Tenzij wettelijk verplicht of noodzakelijk voor onze dienstverlening, delen we uw gegevens niet met derden. Bij vermoedens van fraude kunnen gegevens aan bevoegde autoriteiten worden overhandigd.

Klantgegevens 
Noodzakelijke gegevens zoals uw naam en adres worden opgeslagen en gekoppeld aan specifieke communicatie.

Externe diensten 
We gebruiken diensten zoals Google Analytics. Hierbij worden soms cookies gebruikt. De informatie die hieruit voortkomt, kan door Google worden opgeslagen en verwerkt. We hebben geen controle over het gebruik van deze data door Google.

Klikgedrag 
Algemene bezoekgegevens zoals IP-adressen worden bijgehouden voor analyses. Deze gegevens worden geanonimiseerd en niet met derden gedeeld.Cookies We gebruiken cookies voor een betere gebruikerservaring en inhoudsoptimalisatie. Meer informatie over onze cookies is te vinden in ons cookiebeleid.

Websites van derden 
Links of banners naar externe websites vallen niet onder dit privacybeleid. We adviseren de privacyverklaringen van deze sites te raadplegen.

GDPR 
De GDPR-wetgeving beschermt de privacy van EU-burgers. Deze wetgeving stelt eisen aan het verzamelen, bewaren en beheren van persoonlijke data.

Wijzigingen 
Dit privacybeleid kan worden aangepast. Controleer daarom regelmatig voor updates.

Contact 
Vragen? Neem contact op via info@nsmbo.com.

Bedrijfsinformatie 
NSMBO, Embo Europe, Embomed 
Kruidenlaan 17, 3600 Genk, België 
Ondernemingsnummer: 0552.875.155 
Rekeningnummer: BE51 0018 6110 6462
www.nsmbo.be | www.nsmbo.de | www.nsmbo.nl | www.nsmbo.com 

Logo
Het "Embomed" en "NSMBO" beeldmerk zijn beschermd en mogen enkel door partners worden gebruikt. Ongeautoriseerd gebruik of aanpassingen zijn verboden.

Betalingsvoorwaarden

1) Toepasselijkheid: Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel de levering van diensten als de verkoop van producten.
2) Aanvaarding: Door een bestelling te plaatsen of een opdracht te geven, gaat de klant akkoord met deze voorwaarden.
3) Betaling:
- Facturen dienen direct bij ontvangst te worden betaald, tenzij anders overeengekomen.
- Bij niet-tijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag automatisch verhoogd met de rente zoals beschreven in de wet van 2 augustus 2002 over betalingsachterstanden in          handelstransacties en een extra vergoeding van 10% (minimaal 40 euro).

4) Bevoegdheid bij geschillen: Enkel de rechtbanken van het betreffende rechtsgebied zijn bevoegd om geschillen te behandelen.
5) Klachten: Eventuele klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende post te worden ingediend.
6) Eigendom: Producten of diensten blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald. Het risico m.b.t. deze producten of diensten gaat echter over op de klant vanaf het moment van levering.
7) Abonnementen: Deze worden automatisch verlengd. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren en minimaal één maand voor het einde van de lopende periode.
8) Niet-nakomen van verplichtingen: Als de klant zijn verplichtingen niet nakomt, waaronder het betalen, hebben wij het recht verdere leveringen en diensten te staken en de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder verdere kennisgeving.